Używamy plików cookies żeby zapewnić Państwu przyjemne korzystanie z naszych witryn. Wchodząc na nasze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Przewodnik instalacji WebDocuments

IceWarp WebDocuments można zainstalować na kilka sposobów,
My zalecamy instalację na odrębnym serwerze lub przynajmniej na odrębnej maszynie wirtualnej.

Przy pomocy tej metody uruchomisz WebDocuments na maszynie wirtualnej skonfigurowanej wcześniej przez nas. Jeśli wolisz uruchomić WebDocuments na swojej maszynie wirtualnej, sprawdź także opcję repozytorium APT (wymagana VM z Debian8).

Przy pomocy tej metody zainstalujesz WebDocuments skonfigurowany wcześniej przez nas na maszynie wirtualnej Windows. Jeśli wolisz uruchomić WebDocuments na swojej maszynie wirtualnej, sprawdź także opcję repozytorium APT (wymagana VM z Debian8).

Najłatwiejszy sposób instalacji WebDocuments na systemie Debian8 w wersji 64bit. Zdecyduj czy usługa WebDocuments ma zostać zainstalowana na oddzielnym serwerze wirtualnym czy na tym samym serwerze co poczta IceWarp.
W przypadku chęci zainstalowania WebDocuments na tym samym serwerze co IceWarp, prosimy o kontakt pod adresem support.eu@icewarp.com w celu otrzymania dodatkowych instrukcji.

ESXi VPS

Importuj VM

 • Pobierz obraz zip archiwum i rozpakuj go (VM nie będzie uruchamiał z rozpakowywanego folderu)
  Pobierz
  POBIERZ 6.5
  POBIERZ 6.5
  POBIERZ 5.5
 • Otwórz klienta vSphere (lub innego managera jak np. Workstation) i zainstaluj OVF Template
 • Otwórz plik OVF Template i kliknij dalej
 • Kontynuj szczegóły szablonu, kliknij dalej
 • Wybierz nazwę (folder będzie określony z góry), kliknij dalej
 • Wybierz typ dysku - zalecamy ustawienia domyślne (lazy zeroed). Eager zeroed będzie skutkował wolniejszym importem. Kliknij dalej, dowiedz się więcej o typach dysku na: https://communities.vmware.com/message/2199576
 • Sprawdź ustawienia i NPower po instalacji, kliknij zakończ
 • Kliknij zamknij po zakończeniu instalacji
 • Zarządzaj automatycznym startem maszyny wirtualnej poprzez VMware Workstation lub interfejs web vSphere - prawe kliknięcie hypervisor jest na liście w lewym panelu i wybierz "Zarządzaj AutoStart VMs..."
 • Zaznacz pole na lewo od zaimportowanej VM w oknie dialogowym Konfiguruj AutoStart, kliknij OK aby zastosować zmiany

There is no need to change anything in the image if DHCP is used. Just configure your DHCP server to assign the same IP address each time (IP reservation according to MAC)

Uruchom maszynę wirtualną (VM)

Włącz (jeśli nie zrobiono tego podczas importu) maszynę wirtualną (VM) poprzez wybranie Start z VM Power menu lub jej dashboardu.

Configure IceWarp server

 • Obtain IP address assigned to installed machine. It should be visible on terminal (or SSH login screen) under the IceWarp logo. Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button (image iwdoc-iwserver-setup.jpg). "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

Review TeamChat URL settings located at System -> Smartdiscover tab. URL must be reachable from iwds host. Also, IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.

Importuj VM

Aby Hyper-V działał na Twoim Windows Server OS postępuj zgodnie z
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh846766.aspx#BKMK_SERVER
Proces jest podobny dla wszystkich odpowienich wersji Windows Server.

POBIERZ
Win 2k8 – Win2012
Win 2k8 – Win2012
Win 2012 – 2012R2+
 • Pobierz obraz zip archiwum i rozpakuj go (VM będzie uruchamiał z rozpakowanego folderu!)
 • Otwórz Hyper-V Manager Open Hyper-V Manager (Zlokalizowany w Administrative Tools lub Server Manager)
 • Kliknij opcję "Importuj maszynę wirtualną..." zlokalizowaną na górze Panelu działań (na lewo)
 • Przewiń do miejsca gdzie rozpakowałeś obraz VM i wybierz folder główny zawierający pliki VM.
 • Wybierz ustawienia importu, obie opcje są OK, ale raczej skorzystaj z opcji "Kopiuj maszynę wirtualną (utwórz nowe niepowtarzalne ID)".
  Naciśnij "Importuj"

The most current version of IceWarp Server is available for Windows and the most popular Linux systems.

Uruchom maszynę wirtualną (VM)

Importowanie doda nową maszynę wirtualną do listy wszystkich poszukiwanych maszyn. Możesz ją uruchomić albo prawym kliknięciem na maszynie lub lewym kliknięciem na element "Start" w Panelu akcji. Postęp uruchamiania jest wyświetlany w kolumnie Status w Hyper-V Manager.

Podwójne kliknięcie na maszynie na liście pokaże konsolę VNC, uruchomiony system VM pokaże logo IceWarp razem z IP maszyny.

Konfiguruj serwer IceWarp

 • Obtain IP address assigned to installed machine. It should be visible on terminal (or SSH login screen) under the IceWarp logo. Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button (image iwdoc-iwserver-setup.jpg). "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

Review TeamChat URL settings located at System -> Smartdiscover tab. URL must be reachable from iwds host. Also, IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.

Open terminal emulator note. Commands need to be run under 'root' account. Add apt sources of icewarp and nodejs repository:

Check if your Debian is able to install 'contrib' and 'non-free'packages.

- you should find this line in /etc/apt/source.list file

deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ [debian-version] main

- where [debian-version] is the version of currently installed release. e.g. in case of Debian Jessie, the source should look like:

deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free

Add apt sources of IceWarp and nodejs repository

echo "deb http://pkg.icewarp.com/debian icewarp gen1" > /etc/apt/sources.list.d/icewarp.list
echo "deb http://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main" > /etc/apt/sources.list.d/nodejs.list

- It is also possible to use https in the source links, but in that case apt-transport-https package HAS TO be installed first.

Import signing keys into the apt keyring

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys FA9FEC00614B1C40

gpg: requesting key 614B1C40 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key E7FF3B9B: public key "IceWarp Technology >sysadmin@icewarp.com<" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1 (RSA: 1)


apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 68576280

gpg: requesting key 68576280 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key 68576280: public key "NodeSource >gpg@nodesource.com<" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1 (RSA: 1)

Update apt database on your machine


It is required to have added system locale en_US.UTF-8, to add en_US.UTF-8 execute dpkg-reconfigure locales
and check the checkbox for this locale

apt-get update && apt-get upgrade

...
...
Hit http://pkg.icewarp.com icewarp InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://pkg.icewarp.com icewarp/gen1 amd64 Packages
Get:14 https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages [964 B]
Get:15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:19 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:20 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:21 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:22 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:23 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:24 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Fetched xxx kB in xs (xx.x kB/s)
Reading package lists... Done

Install icewarp-webdocuments package

apt-get install icewarp-webdocuments

This package will install all necessary dependencies, so after approximately twenty minutes you will have configured and running backend for your web documents. The last line of script output is actual IP address of iwds host which is needed in next step, you can however obtain IP address in any common way.

Configure IceWarp server

 • Obtain IP address assigned to installed machine. It should be visible on terminal (or SSH login screen) under the IceWarp logo. Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button (image iwdoc-iwserver-setup.jpg). "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

Review TeamChat URL settings located at System -> Smartdiscover tab. URL must be reachable from iwds host. Also, IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.

Install IW + WebDoc on the same Debian server

1. Check if your Debian is able to install 'contrib' and 'non-free'packages:.
- you should find this line in /etc/apt/sources.list file
deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ [debian-version] main
- where [debian-version] is the version of currently installed release. e.g. in case of Debian Jessie, the source should look like:
deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
2. Add apt sources of IceWarp and nodejs repository:
echo "deb [arch=amd64] http://pkg.icewarp.com/debian icewarp gen1" >
/etc/apt/sources.list.d/icewarp.list
echo "deb http://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main" >
/etc/apt/sources.list.d/nodejs.list
3. Import signing keys into the apt keyring
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys FA9FEC00614B1C40
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 68576280
4. It is required to have added system locale en_US.UTF-8
dpkg-reconfigure locales
and check en_US.UTF-8 from the list of locales 5. Update apt database on your machine
apt-get update && apt-get upgrade
6. Stop all icewarp services (at least control during installation)
./icewarpd.sh --stop
7. Add 2nd interface with IP for nginx to your current network interface:
add following to /etc/network/interfaces (replace IP and netmask if needed)
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
 address 10.10.1.1
 netmask 255.255.255.0
to activate new interface run with sudo in terminal
ifup eth0:1
8. Install webdocuments
apt-get install icewarp-webdocuments
This package will install all necessary dependencies, so after approximately twenty minutes you will have configured and running backend for your web documents.
9. Edit configuration file for nginx to run on added IP (comment IPV6 in case you use it for another service)
vi /etc/nginx/conf.d/onlyoffice-documentserver.conf
(replace 10.10.1.1 with your added IP address)
server {
 listen 10.10.1.1:80;
 #listen [::]:80 default_server;
 server_tokens off;
 
 include /etc/nginx/includes/onlyoffice-documentserver-*.conf;
}

server {
    listen 10.10.1.1:443 ssl spdy;
    #listen [::]:443 ssl spdy default_server;
    server_tokens off;
    root /usr/share/nginx/html;
    ........…
10. Restart nginx
/etc/init.d/nginx restart
11. Restart supervisor
service supervisor restart 
…if you will see an error, please run this command again
12. Bind icewarp services to desired IP
/opt/icewarp/tool.sh set system c_system_services_bindipaddress 192.168.1.1
...replace 192.168.1.1 with your IP
13. Start IW services
./icewarpd.sh --start
14. Configure IceWarp server
 • URL must be reachable from iwds host – proper A DNS record or record in /etc/hosts is nescessary.
 • IceWarp Server must be able to send out tcp packets to destination ports 8081, 80 or 443 on iwds host.
 • Open IceWarp Administration Console and insert IP address of iwds host (10.10.1.1 in our example) into "WebDocuments server connection" input located at GroupWare -> WebClient -> WebDocuments tab
 • Enable "WebDocuments Service"
 • Check that the configuration is correct by clicking "Test Connection" button. "Test Connection" check will also configure iwds service for interoperation with IceWarp Server.
 • Save configuration changes by clicking on Apply button

Skontaktuj się z nami